Algemene Voorwaarden Zakelijk

Lees hier mijn Algemene Voorwaarden Zakelijk

 

Onderstaande tekst maakt het lezen van de Algemene Voorwaarden makkelijker maar vormen geen onderdeel van de Algemene Voorwaarden zelf.

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
In dit artikel staat hoe wij tot een overeenkomst komen. Mijn offertes zijn twee maanden geldig en genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

2. De uitvoering van de overeenkomst
Wanneer ik een opdracht voor je uitvoer, doe ik dat professioneel, zorgvuldig en onafhankelijk. Je leest hier ook de afspraken die gelden over de termijn van uitvoering en bij wijzigingen in de opdracht.

3. Inschakelen van derden
Mocht het bij uitzondering voorkomen dat ik de opdracht onverwacht niet (volledig) zelf kan uitvoeren, dan mag ik hiervoor een andere professionele partij inschakelen. Verder lees je hier hoe we wederzijds omgaan met het inschakelen van derde partijen.

4. Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten
Hier staat beschreven dat de intellectuele eigendomsrechten aan mij toekomen – ook voor conceptversies.

5. Gebruik van het resultaat
In de offerte spreken we af voor welk doel je het resultaat van de opdracht mag gebruiken. Het resultaat mag niet voor andere doelen gebruikt worden, tenzij we dit samen schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Honorarium en kosten
In de offerte is voor de uitvoering van de opdracht een vergoeding opgenomen voor mij. Eventuele andere kosten bespreken we vooraf en worden opgenomen in de offerte, zodat deze niet onverwacht hoger uitvalt. Meerwerk wordt tijdig besproken en zonodig doorberekend.

7. Betaling en opschorting
De betaaltermijn na factuurdatum is 30 dagen. Wanneer de aanbetaling of betaling van het totaalbedrag niet is voldaan, ook niet na het verzenden van de herinnering, mag ik tijdelijk stoppen met uitvoering van de opdracht totdat ik de betaling ontvangen heb.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
Als we een overeenkomst hebben maar achteraf blijkt dat één van de partijen de uitvoering van de opdracht wil beëindigen, staat hier beschreven wanneer ontbinding mogelijk is en wat dat betekent voor de vergoeding.

9. Garanties en vrijwaringen
Het geleverde resultaat is voor jou als opdrachtgever ontworpen en maakt. Het resultaat levert zover ik dat redelijkerwijs behoor te weten, geen inbreuk op aan rechten van derden. Voor materiaal dat ik vanuit jou ontvang voor de uitvoering van de opdracht ben ik niet aansprakelijk.

10. Aansprakelijkheid
Als er zich onverhoopt tekortkomingen of fouten voordoen vanuit mij, dan ben ik daarvoor aansprakelijk. De hoogte van eventueel te vergoeden schade is opgenomen in dit artikel.

11. Privacy
Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens vind ik belangrijk. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we daarvoor aanvullend een gegevensverwerkingen overeenkomst afsluiten.

12. Overige bepalingen
De tekst van deze samenvatting maakt geen onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.

Lees hier mijn Algemene Voorwaarden Zakelijk