Algemene Voorwaarden Consumenten

Lees hier mijn Algemene Voorwaarden Consumenten

 

Onderstaande tekst maakt het lezen van de Algemene Voorwaarden makkelijker maar vormen geen onderdeel van de Algemene Voorwaarden zelf.

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen. Ook staan in dit artikel een aantal definities genoemd.

2. De uitvoering van de overeenkomst
Wanneer Karlijn voor u een opdracht mag uitvoeren dan kunt u ervan uitgaan dat zij professioneel, zorgvuldig en onafhankelijk de opdracht uitvoert. Ook gelden de afspraken die zijn beschreven in dit artikel over onder andere wijzigingen in de opdracht. Prijswijzigingen staan in artikel 3 beschreven.

4. Aanbiedingen, overeenkomsten en levering
De aanbieding of prijsopgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Offertes zijn twee maanden geldig. Karlijn vermeldt een indicatieve levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van zestig (60) dagen geldt. De levering zal plaatsvinden op het adres dat u heeft opgegeven.

5. Eigendomsvoorbehoud op webshop producten
Wanneer u een product uit de webshop bestelt dan blijven deze producten in eigendom van Karlijn totdat u heeft betaald.

6. Ontbinding en retournering
In geval van koop op afstand (bijvoorbeeld als u een product of dienst via de webshop, per mail of telefoon koopt) heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product of in geval van een dienst na veertien (14) dagen nadat de overeenkomst is gesloten, de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen. Dit kan u doen door het modelformulier voor herroeping op de website van Karlijn in te vullen en toe te zenden. De kosten van de aankoop krijgt u terug. De kosten voor retour komen voor uw eigen rekening. In geval van de aanschaf van een product dient u 14 dagen nadat u de herroeping aan Karlijn hebt medegedeeld het product terug te zenden naar Karlijn. Dit geldt niet voor muurtekeningen, workshops / cursussen en volgens uw specificaties op maat gemaakte producten.

7. Honorarium, kooprijs en Betaling
Karlijn heeft recht op een honorarium en/of uitbetaling van de kooprijs wanneer u een dienst en/of product afneemt. De prijzen zijn inclusief BTW. Karlijn is te allen tijde gerechtigd om maximaal de helft vooruitbetaling te verlangen, tenzij in onderling overleg anders wordt afgesproken.

8. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
In sommige gevallen is Karlijn bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, bijvoorbeeld bij overmacht.

9. Garanties en reclameren
Karlijn garandeert dat haar producten voor normaal gebruik geschikt zijn. Als is aangetoond dat dit niet het geval is en tijdig is gereclameerd dan heeft Karlijn de keuze om het product te herstellen, te vervangen of de factuurprijs en verzendkosten te restitueren. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Verder garandeert Karlijn dat de ontwerpen door haar of door haar ingeschakelde derden zijn ontworpen en dat zij maker is in de zin van het auteursrecht.

10. Rechten van intellectueel eigendom en het gebruik ervan
In dit artikel wordt het eigendom en de rechten van Karlijn beschreven, daarnaast kunnen wij aanvullende afspraken maken over het overdragen van deze rechten. Alle intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Karlijn, dit geldt ook voor concept versies. In de offerte spreken wij af voor welk doel u het resultaat van de opdracht mag gebruiken. U mag het resultaat dan niet voor andere doelen gebruiken tenzij wij dit samen schriftelijk overeenkomen.

11. Aansprakelijkheid voor schade
Karlijn is aansprakelijk wanneer tekortkomingen aan haar zijn toe te rekenen. De hoogte van eventueel te vergoeden schade is opgenomen in dit artikel.

12. Overmacht
In geval van overmacht mag Karlijn haar verplichtingen opschorten.

13. Privacy
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft Karlijn een privacy statement opgesteld welke voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit statement kunt u vinden op www.karlijnvandewier.nl.

Lees hier mijn Algemene Voorwaarden Consumenten